Rozvrh hodin v hale a areálu

Důležité upozornění:

Po o dobu nouzového stavu je sportovní hala uzavřena.

 

Za 1 hodinu ve velké hale platí TJ provozovateli – to je Autocampu Podroužek TJ Netolice, a.s. 410,- Kč, za malou halu 290,- Kč (podle ceníku)   Využití haly  mimo stanovené hodiny není přípustné bez předchozího schválení ve výboru TJ!! (Z důvodu vedení účetnictví). Oddílu, který toto ustanovení poruší bude fakturována  částka podle ceníku.  

     
Členové TJ, kteří nezaplatí stanovené členské příspěvky ztrácí členství v TJ a právo využívat veškerá zařízení TJ.    Veškeré schválené členské a oddílové příspěvky musí být evidovány v pokladní knize oddílu a řádně odvedeny TJ nebo na účet oddílu.   V době, stanovené rozvrhem hodin mohou halu využívat výhradně členové TJ (musí mít řádně zaplacené příspěvky).

 

Upozorňujeme všechny oddíly na bezpodmínečnou nutnost zaplacení členských příspěvků všemi účastníky vyhrazených hodin. Pokud bude na  vyhrazených hodinách zjištěna účast neoprávněných osob (osob, které nejsou členy TJ a neplatí členské příspěvky), budou příslušnému oddílu hodiny v hale zrušeny bez náhrady na dobu nejméně 1 měsíce. Sankce se netýká  přátelských a mistrovských utkání a turnajů.

 

Cvičitelé a trenéři žádného z  oddílů nejsou oprávněni vybírat od členů TJ za hodiny podle rozvrhu  jakékoliv poplatky mimo schválených členských a oddílových příspěvků.  Pro hostování nečlenů na trenincích družstev (mimo přátelská utkání a turnaje) platí pravidla, schválená na VH 2017 (20,- venku a 50,- v hale). Vybrané poplatky za hostování na trenincích jsou příjmem TJ.


Změny rozvrhu jsou možné pouze po projednání ve výboru TJ - bude svolán na základě žádosti příslušného oddílu, který požaduje změnu. Rozvrh múže být upraven výborové schůzi TJ, svolané na vyžádání některého z oddílů.

 

Byla upravena pravidla pro využívání sportovní haly v červenci a srpnu - viz. příloha

 

 

Rozvrhy užívání sportovní haly a víceúčelových hřišť byly aktualizovány 23.10.2019 na základě nových požadavků oddílů a DDM a platí do 31.3.2020. V březnu 2020 budou na výborové schůzi provedeny úpravy na období duben 2020 - říjen 2020.