Pojištění, Osa a pod.

Stránky  ČUS 

 

Hromadné smlouvy ČUS  pro sdružené subjekty


Rádi bychom Vás touto cestou informovali o stávajícím stavu smluv zajišťujících hromadné krytí některých potřeb sportovního prostředí. Jedná se o smlouvy týkající se vztahů s autorskými ochrannými svazy (OSA, Intergram), pojištění odpovědnosti trenérů a úrazového pojištění čle-nů. Všechny smlouvy jsou zajištěny prostřednictvím Českého olympijského výboru. Znění smluv, pojistné podmínky a návod na postup při pojistné události najdete na našich stránkách.

http:// www.cuscz.cz/sluzby-servis.html


- Úrazové pojištění členů je pro uzavřeno s Pojišťovnou Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pojištění se vztahuje na všechny členy sportovních klubu a tělovýchovných jednot sdružených v ČUS a na všechny členy národních sportovních svazů sdružených v ČUS, při činnostech pořádaných či organizovaných pojištěnými subjekty. Smlouva je podepsaná mezi ČOV - Pojišťovnou VZP na dobu neurčitou.


- Smlouvy se sdruženími OSA i Intergram - Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel licenční smlouvy na dobu neurčitou o veřejném provozování hudebních děl a jiných autorských děl s Ochranným svazem autorským – OSA a nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů – INTERGRAM. Smlouvy

Z podlicenční smlouvy mezi ČOV a ČUS vyplývá, že sdružené subjekty ČUS mají oprávnění veřejně užívat hudební díla s textem nebo bez textu při sportovních akcích všeho druhu s výjimkou akcí uvedených v čl. II odst. 6 smlouvy (viz smlouva).

Tato smlouva se vztahuje na všechna občanská sdružení, která jsou členy ČUS, tedy na SK a TJ sdružené po regionální linii, sportovní svazy, okresní sdružení i krajské organizace ČUS.


- Pojištění zodpovědnosti trenérů - smlouva zajišťující pojištění odpovědnosti trenérů již byla s pojišťovnou Kooperativa podepsána. Smlouva zůstává obsahově beze změn, zahrnuje všechny registrované trenéry a cvičitele sdružených subjektů ČUS.


Pojištění sportovních výprav do zahraničí -

Připojujeme informaci o pojištění léčebných výloh v zahraničí, které si musí každý sportovec sjednat samostatně. Výdaje za zdravotní péči v zahraničí mnohonásobně převyšují náklady za léčbu v ČR. Z pojištění léčebných výloh v zahraničí jsou na rozdíl od veřejného zdravotního pojištění hrazeny ná-klady za zdravotní péči v plné výši v místních cenách a včetně případné spoluúčasti.


Pojištění léčebných výloh v zahraničí za Vás uhradí:

· zdravotní ošetření

· hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení

· lékařem v zahraničí předepsané léky

· akutní ošetření u zubního lékaře

· převoz pojištěného ze zahraničí zpět do České republiky

· spoluúčasti za ošetření, léčiva atp.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí můžete uzavřít pro turistické, pracovní i sportovní pobyty na našich stránkách


Při sjednání pojištění v rozsahu aktivní sport se pojištění léčebných výloh v zahraničí vztahuje i na rekreační provozování dalších sportovních činností a Pojištění v rozsahu organizovaný sport rozšiřuje krytí pojištění léčebných výloh v zahraničí i na závody a soutěže pořádané na amatérské i profesio-nální úrovni (včetně soustředění, tréninků, soutěžních i přátelských utkání) ve většině sportovních činnostech viz. Pojistné podmínky.

Prosím, pečlivě si prostudujte pojistné podmínky a v případě, že cestujete do zahraničí za organizova-ným sportem, vždy se pojistěte speciálním sportovním pojištěním. http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ cestovni-pojisteni.html